Icon_Hal Masale

توانایی حل مسأله

شابیلو بیش از آنکه از شیوه‌های انتقالی سواد استفاده کند و مهارت خواندن را در بچه‌ها شکل دهد، به سراغ روش‌های غیر مستقیمِ کشف و جذب مهارت خواندن توسط یادگیرنده رفته است. کودکان برای پیشرفت در بازی با مسأله‌هایی مواجه می‌شوند که در یک بستر منسجم داستانی رخ می دهند. به این ترتیب، بچه‌ها هم خواندن را فرامی‌گیرند و هم توان حل‌مسأله در آنها تقویت می‌شود.

Icon_Kashf

لذت کشف ناشناخته‌ها

در بازی شابیلو از روش یادگیری اکتشافی استفاده شده است. کودکان برای انجام بازی و مراقبت از شابیلو به شکلی مستمر مأموریت‌هایی را انجام می‌دهند که با دقت کنار هم چیده شده‌اند و به تدریج پیچیده‌تر و کامل‌تر می شوند. فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف این بازی هر کدام تار و پود طرحی هستند که به تحقق اهداف یادگیری مورد نظر منجر می‌شود.

Icon_Hovyat Fardi

کمک به تثبیت هویت فردی کودک

در شابیلو مفهوم «من» پررنگ می‌شود، «من»ای که «می‌تواند». ما بر هویت فردی کودک به عنوان تصمیم‌گیرنده در فرایند آموزش تاکید می‌کنیم. اینجا نیرو و مرجعی بیرون از فرد یادگیرنده وجود ندارد تا فرایند آموزش به او نسبت داده و آموزش از او آغاز شود. آموزش از خود فرد شروع می‌شود و هویت فردی بسیار پررنگ و تاثیرگذار است.

Icon_Faalyat Ashna

فعالیت‌های آشنا و معنادار

شابیلو با ترکیبی از بازی و داستان در یک فضای سه‌بُعدی موقعیت‌هایی را می‌سازد که از زندگی واقعی و روزمره‌ی بچه‌ها الهام گرفته و مبتنی بر آن است. چه از منظر شکلی و چه از منظر محتوایی، ارتباطی که بین فضای کارتونی شابیلو و زندگی واقعی بچه‌ها وجود دارد و همچنین موقعیت‌های مسأله‌محوری که در روندی داستانی خلق شده‌اند و روابطی علی-معلولی دارند، به این معناداری کمک کرده‌ و انگیزه‌ی یادگیری بچه‌ها را در بستری معنایی حفظ می‌کند.

Icon_Hal Masale

توانایی حل مسأله

شابیلو بیش از آنکه از شیوه‌های انتقالی سواد استفاده کند و مهارت خواندن را در بچه‌ها شکل دهد، به سراغ روش‌های غیر مستقیمِ کشف و جذب مهارت خواندن توسط یادگیرنده رفته است. کودکان برای پیشرفت در بازی با مسأله‌هایی مواجه می‌شوند که در یک بستر منسجم داستانی رخ می دهند. به این ترتیب، بچه‌ها هم خواندن را فرامی‌گیرند و هم توان حل‌مسأله در آنها تقویت می‌شود.

Icon_Kashf

لذت کشف ناشناخته‌ها

در بازی شابیلو از روش یادگیری اکتشافی استفاده شده است. کودکان برای انجام بازی و مراقبت از شابیلو به شکلی مستمر مأموریت‌هایی را انجام می‌دهند که با دقت کنار هم چیده شده‌اند و به تدریج پیچیده‌تر و کامل‌تر می شوند. فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف این بازی هر کدام تار و پود طرحی هستند که به تحقق اهداف یادگیری مورد نظر منجر می‌شود.

Icon_Hovyat Fardi

کمک به تثبیت هویت فردی کودک

در شابیلو مفهوم «من» پررنگ می‌شود، «من»ای که «می‌تواند». ما بر هویت فردی کودک به عنوان تصمیم‌گیرنده در فرایند آموزش تاکید می‌کنیم. اینجا نیرو و مرجعی بیرون از فرد یادگیرنده وجود ندارد تا فرایند آموزش به او نسبت داده و آموزش از او آغاز شود. آموزش از خود فرد شروع می‌شود و هویت فردی بسیار پررنگ و تاثیرگذار است.

Icon_Faalyat Ashna

فعالیت‌های آشنا و معنادار

شابیلو با ترکیبی از بازی و داستان در یک فضای سه‌بُعدی موقعیت‌هایی را می‌سازد که از زندگی واقعی و روزمره‌ی بچه‌ها الهام گرفته و مبتنی بر آن است. چه از منظر شکلی و چه از منظر محتوایی، ارتباطی که بین فضای کارتونی شابیلو و زندگی واقعی بچه‌ها وجود دارد و همچنین موقعیت‌های مسأله‌محوری که در روندی داستانی خلق شده‌اند و روابطی علی-معلولی دارند، به این معناداری کمک کرده‌ و انگیزه‌ی یادگیری بچه‌ها را در بستری معنایی حفظ می‌کند.

شابیلو؛ تمرین زندگی

شابیلو و کودک شما در سفر به سرزمین ناشناخته‌ها ماجراهای گوناگونی را تجربه می‌کنند.

شابیلو؛ تمرین زندگی

شابیلو و کودک شما در سفر به سرزمین ناشناخته‌ها ماجراهای گوناگونی را تجربه می‌کنند.

اینجا فرزندان شما زندگی را کشف می کنند. خواندن و شمردن را در کنار بازی و ماجراجویی یاد می‌گیرند.

شابيلو

شابیلو

لذت درک ناشناخته‌ها