تصویر عنوان

خانه

خانه

 

شابیلو در خانه‌ای زندگی می‌کند که در باغ قرار گرفته است. در مراحل اولیه بازی تمام اتفاق‌ها در همین باغ رخ می‌دهد. این اتفاق‌ها مأموریت‌هایی هستند که کودک همراه با شابیلو آنها را انجام می‌دهد. مأموریت‌ها کودک را به فعالیت‌های مختلف می‌فرستند، به کشف بازی یاری می رسانند و داستان شابیلو را کامل می‌کنند.

شابیلو پس از انجام مأموریت‌ در خانه‌اش استراحت می‌کند و فرایند رشد او در این خانه کامل می‌شود.