تصویر عنوان

کتاب‌خانه

کتاب‌خانه

 

شابیلو و کودک در کتاب‌خانه با هم کتاب می‌خوانند. کتاب‌خانه‌ای شامل ویدئو-کتاب‌های تعاملی برای کودک تهیه شده تا بتواند زمانی را در بازی به خواندن اختصاص دهد. تمام کتاب‌ها با استانداردهای کیفیت کتاب کودک انتخاب شده‌اند.

کودک می‌تواند به دفعات از هر کتاب استفاده کند و یا بین صفحه‌های کتاب پس و پیش برود.